ניהול עיזבון – מינוי מנהל עיזבון

כחלק מהתמחות המשרד בתחום הירושה, אנו בעלי ניסיון רב בתחום של ניהול עיזבון על כל הכרוך בכך.

 >> לצפייה בהישגי המשרד ליחצו כאן. <<

כפי שיפורט להלן, במקרים רבים כחלק מהליכי הירושה, נדרש למנות מנהל עיזבון.

סעיף 82 לחוק הירושה מגדיר את תפקידי מנהל העזבון כך:

 • לכנס את נכסי העזבון
 • לנהל את העזבון
 • לסלק את חובות העזבון
 • לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה
 • לעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה (קראו על התנגדות לצוואה)

מנהל העיזבון כפוף להוראות חוק הירושה והתקנות, לנהלי האפוטרופוס הכללי, להוראות רשם הירושה ולהוראות בית המשפט.

מה כולל המושג עיזבון

כל אדם שנפטר משאיר בדרך כלל רכוש כלשהו ליורשים בין אם זה רכב, דירה, חשבון בנק, תכולת דירה, תכשיטים, או עסק.

רכוש זה מוגדר בשפה המשפטית כעיזבונו של הנפטר- הרכוש, הנכסים, הזכויות והחובות שלו.

לאחר שאדם נפטר עיזבונו עובר ליורשיו בין אם על פי צו ירושה ובין אם על פי צוואה.

ברוב המקרים לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, היורשים מעבירים את נכסי העיזבון על שמם בהתאם לחלקם על פי צו הירושה או על פי הצוואה.

במקרים לא מעטים לא ניתן להסתפק בחלוקת העיזבון ונדרש קודם לכן לבצע פעולות שונות.

כאשר מדובר בפעולות מורכבות יחסית או שדורשות טיפול יותר ממושך, בדרך כלל נדרש מינוי מנהל עזבון.

מינוי מנהל עזבון – באיזה מקרים נדרש למנות מנהל עיזבון

מינוי מנהל עיזבון לצורך ניהול עיזבון לא נעשה בכל מקרה כאמור, אלא אך ורק כאשר ישנו צורך ברור בכך.

קיימים מקרים בהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון המוריש בעצמם מסיבות שונות, כמו מורכבות העיזבון או חובות הרובצים עליו, סכסוכים בין היורשים או מסיבות אחרות.

ככל שהעיזבון וניהולו מורכבים יותר, כך סביר יותר שהערכאה המוסמכת תורה על מינוי מנהל עיזבון.

ניהול עיזבון - מינוי מנהל עזבון
ניהול עיזבון – מינוי מנהל עיזבון

מהן סמכויותיו של מנהל העיזבון

תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות. בין היתר, מנהל העיזבון יכול לאתר את כל נכסי העיזבון של הנפטר, לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים של הנפטר, לנהל את נכסי העיזבון הדורשים ניהול שוטף (כגון עסק משפחתי או נכס להשכרה), לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון

התפקידים במהלך ניהול עיזבון מתחלקים לארבעה קטגוריות עיקריות:

 1. כינוס נכסי העיזבון –בדיקה מהם נכסי העזבון, איתור חשבונות בנק, קופות גמל ופנסיה, פתיחת חשבון בנק לעיזבון, וכן מימוש זכויות וגביית חובות שהיו חייבים למנוח.
 2. ניהול העיזבון– שמירה על נכסים והשבחתם, השקעת כספים, השכרת נכסים, תשלום חשבונות ארנונה וחשבונות שוטפים כיו"ב, מכירת נכסים במקרה הצורך, הגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי אודות הנכסים ועוד.
 3. תשלום חובות העיזבון –פרסום הודעה לנושים, בירור התביעות כנגד העיזבון, ותשלום החובות מתוך נכסי העיזבון.
 4. חלוקת נכסי העיזבון – חלוקת העיזבון בין היורשים בהתאם לקבוע בצו הירושה או בצו קיום הצוואה או בדרך אחרת עליה סיכמו היורשים (לדוג' חשבון הבנק לצאצא א', תכשיטים לצאצא ב', דירה לצאצא ג' וכיו"ב).

לעיתים כאשר עדיין אין צו ירושה יכלול התפקיד אף הגשת בקשה לצו ירושה וכן במקרה הצורך סיוע באיתור יורשים.

בכל האמור יפעל מנהל העיזבון בהתאם להוראות בית המשפט ו/או רשם הירושה.

איך ממנים מנהל עיזבון ומי רשאי לבקש את המינוי

כל אחד מהיורשים על פי דין או צוואה, יכול לפנות לרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים בישראל בבקשה למינוי מנהל עיזבון לצורך ניהול עיזבון.

הבקשה למינוי מנהל עיזבון תוגש בהתאם לנסיבות כפי שמפורט בטבלה להלן:

הסיטואציה עמדת היורשים להיכן מוגשת הבקשה
המוריש כתב בצוואה מי יתמנה כמנהל העיזבון היורשים מסכימים על זהות מנהל העיזבון לרשם לענייני ירושה
היורשים אינם מסכימים פה אחד לבית המשפט לענייני משפחה
המוריש לא פירט בצוואה מי יתמנה למנהל עיזבון היורשים מסכימים על זהות מנהל העיזבון לרשם לענייני ירושה
היורשים אינם מסכימים פה אחד לבית המשפט לענייני משפחה
המוריש לא הותיר צוואה הירושה על פי סדרי הירושה הקבועים בחוק היורשים מסכימים על זהות מנהל העיזבון לרשם לענייני ירושה
היורשים אינם מסכימים פה אחד לבית המשפט לענייני משפחה

כמה זמן נמשך תפקיד מנהל העיזבון

מנהל עיזבון יכול לבצע ניהול עזבון באופן זמני, עד למתן צו קיום צוואה או צו ירושה, או באופן קבוע, עד לחלוקת כל העיזבון.

מינוי מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני מתמנה כאשר עדיין אין צו ירושה או צו קיום צוואה.

המינוי יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת, או אם האריכה את המינוי.

מינוי מנהל עיזבון זמני נעשה כאשר יש צורך בביצוע פעולות לפני חלוקת העיזבון או לפני מתן צו ירושה.

לדוג' כאשר יש צורך באיתור יורשים או כאשר הוצאת צו ירושה עשויה להימשך תקופה ממושכת במהלכה נדרש לנהל את נכסי העיזבון .

מינוי מנהל עיזבון קבוע

מנהל עיזבון קבוע מתמנה לאחר מתן צו קיום צוואה או צו ירושה ועד לחלוקת כל העיזבון.

המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת.

מי רשאי להתמנות כמנהל עיזבון

באופן כללי קיימות מספר אפשרויות למינוי בהתאם לנסיבות:

 • מי שהנפטר ציין בצוואתו לצורך ניהול עזבון.
 • אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.
 • במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.
 • אם אין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בית המשפט לא מחויב למנות את מנהל עיזבון שהוצע ע"י מבקש המינוי. השיקול שעומד בפני בית המשפט תמיד יהיה טובת העיזבון.

כפי שנפסק במספר מקרים, ביהמ"ש לא ימנה לצורך ניהול עיזבון את מי שיש לו לגביו ספקות קשים באשר ליושרו או לכושרו לנהל את העיזבון, גם אם מדובר במנהל עזבון מיועד בצוואה או במקום שיש חשש לניגוד אינטרסים בין מנהל העזבון המומלץ/המיועד לבין טובת העיזבון

האם יש פיקוח על פעולות מנהל העיזבון

מנהל עיזבון איננו פועל בחלל ריק. לאורך כל הדרך מנהל העיזבון חשוף לביקורת ולפיקוח והוא נדרש לבצע פעולות שונות כגון:

 • להגיש פרטה שנתית לאפוטרופוס הכללי, המפרטת את נכסי העיזבון.
 • להגיש דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי, המפרטים את הפעולות שנקט מתוקף תפקידו.
 • לקבל הוראות מבית המשפט בכל מקרה החורג מהניהול הרגיל של העיזבון.
 • לקבל את אישור בית המשפט לפעולות כמו מכירת נכס ולפעולות נוספות טרם ביצוען.

מה השכר של מנהל העיזבון

שכר טרחתו של מנהל העיזבון מוסדר במסגרת סעיף 45 לתקנות הירושה וקובע כי-

"בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי העיזבון;

השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו.

כלל ניהול העיזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 4% משווי העיזבון" .

כאמור בתקנות שכרו של מנהל עיזבון נגזר משני פרמטרים- השווי הכולל של נכסי העזבון מחד וטיב הפעולות שנדרש מנהל העזבון לבצע, היקפן ומורכבותן. שכר זה הינו עבור הפעולות השוטפות הרגילות הנדרשות בניהול עזבון.

כמו כן נקבע בתקנות, כי במקרים בהם ניתנו שירותים מקצועיים נוספים על ידי מנהל העזבון לרבות ייצוג בתביעות בבתי משפט, או ובהליכים נוספים לרבות בקשות לצווי ירושה וכיו"ב, יפסק בגינם שכר נפרד.

מינוי מנהל עיזבון כרוך בהוצאות נוספות על קופת העיזבון (כגון תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון) וכן דורש הליכים למינוי שעלולים להתברר כמיותרים.

לכן, רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך.

ייצוג על ידי עו"ד מנהל עיזבון

ניהול עיזבונות ללא ספק הינו תחום בעל "מוקשים" רבים המצריך מומחיות וניסיון ספציפיים בתחום זה.

למשרד התמחות ייחודית בכל הקשור לטיפול בתיקים מורכבים של ניהול עזבון והוא בעל מומחיות וניסיון רב בתחום דיני הירושה והעזבון.

 

אם המקרה שלכם עונה על אחד מהמקרים שתוארו במאמר זה, צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.

 >> לצפייה בהמלצות על משרדנו ליחצו כאן <<

ליצירת קשר:

אלעד וייסטוך

אלעד וייסטוך

הטיפול המקצועי שלקוחות המשרד מקבלים הינו ברמה המשפטית הגבוהה, המקיפה והאינטנסיבית ביותר.
עשרות לקוחות מרוצים, מעידים על טיפול מסור ואכפתי, ושילוב של מקצועיות וניסיון.​

הוצאת היתר בניה

הוצאת היתר בניה

רבים מבעלי הדירות מעוניינים בשלב כזה או אחר, לבדוק את האפשרות להרחיב את דירתם, להוסיף חדר או שניים, לסגור מרפסת וכיו"ב.  >> לצפייה בהישגי המשרד

קרא עוד »

תוכן עניינים